Γενικές Πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών.

Στόχοι του Προγράμματος

Αναλυτικά οι στόχοι του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Η εκπαίδευση, ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις νέες επιστημονικές τάσεις και τα σύγχρονα ευρήματα/αποτελέσματα στο πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Η προώθηση επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων στην εφαρμοσμένη έρευνα ως συστατικό της διοίκησης.
 • Η προώθηση της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων αλλά και κλασικών θεωρητικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες και πραγματικές ανάγκες των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η παροχή εφοδίων για επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.
 • Η απόκτηση τόσων των τυπικών αλλά και αναγκαίων προσόντων για τους φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο κάτοχός του θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται τη φύση των Επιχειρήσεων ως περιβάλλον εργασίας, αναγνωρίζει τις λειτουργίες, τους ρόλους, τις κύριες δραστηριότητες και τις ικανότητες – δεξιότητες των προϊσταμένων και την ανάπτυξή τους στους χώρους εργασίας.
 • Κατανοεί την έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Αναλύει τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας: σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Ανταποκρίνεται με δημιουργικότητα στις καθημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς και να κατανοεί τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας μάνατζερ που επιλέγει να επιχειρήσει στο Διαδίκτυο.
 • Εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους.
 • Κατανοεί τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογιστική αποτύπωση μιας επιχείρησης.
 • Σχεδιάζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες υπό το πρίσμα του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης και των υπολοίπων ρυθμιστικών αρχών.
 • Ευθυγραμμίζει τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς στόχους, μέσω χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων.

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.