Γενικές Πληροφορίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων

e-MBA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Ελεγκτικής – Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Διοικητική Επιστήμη
  • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
  • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος