Δίδακτρα

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το EXECUTIVE M.B.A. ανέρχονται στο ποσό των 6.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο σε έξι δόσεις των 1.000€. Είναι δυνατή η επιστροφή διδάκτρων μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφής του Α΄ κύκλου σπουδών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλουν τα δίδακτρα ή μέρος αυτών, στερούνται το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και συμμετοχής τους στην τελετή καθομολόγησης.

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος