Προϋποθέσεις Φοίτησης

Προϋποθέσεις

Στο Μ.Β.Α. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται Απρίλιο – Ιούνιο κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τέλη Ιουνίου, οπότε και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. γενική βαθμολογία του πτυχίου
 2. επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 4. προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 5. συστατικές επιστολές
 6. προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.

Για την παρακολούθησή του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 δόσεις στη έναρξη του κάθε εξαμήνου.


Στο EXECUTIVE M.B.A. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λ.π. είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • γενική βαθμολογία του πτυχίου
 • επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 • γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 • προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 • γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • συστατικές επιστολές
 • διετής επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου. (Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.)
 • προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος